Licznik

Liczba wyświetleń strony:
5527

Pacierz katolicki

 

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje.

Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.

I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Pozdrowienie anielskie

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą; błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota twojego, Jezus.Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz, i w godzinę śmierci naszej. Amen

Skład Apostolski

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego. Który się począł z Ducha Świętego; narodził z Maryi Panny. Umęczon pod ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekeł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.


Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,

W Trójcy jedyny, prawdziwy.

Wierzę, coś objawił, Boże.

Twe słowo mylić nie może.


Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny,

Wszechmogący i miłosierny.

Dasz mi grzechów odpuszczenie,

Łaskę i wieczne zbawienie.


Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję,

jednak nad wszystko miłuję,

nad wszystko, co jest stworzone,

boś Ty dobro nieskończone.


Akt żalu

Ach, żałuje za me złości

jedynie dla Twej miłości.

Bądź miłości mnie, grzesznemu,

dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.


Główne prawdy wiary

1. Jest jeden Bóg.

2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.

3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł za krzyżu dla naszego zbawienia.

5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.


Dziesięć przykazań Bożych

Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4. Czcij ojca swego i matkę swoją.

5. Nie zabijaj.

6. Nie cudzołóż.

7. Nie kradnij.

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Dwa przykazania miłości

1. Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim serce, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.

2. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.


Przykazania kościelne:

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą.

4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.


Siedem sakramentów świętych

1. Chrzest.

2. Bierzmowanie.

3. Najświętszy Sakrament.

4. Pokuta.

5. Namaszczenie chorych.

6. Kapłaństwo.

7. Małżeństwo.


Siedem grzechów głównych

1. Pycha.

2. Chciwość.

3. Nieczystość.

4. Zazdrość.

5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.

6. Gniew.

7. Lenistwo.


Trzy cnoty boskie

1. Wiara.

2. Nadzieja.

3. Miłość.


Cztery cnoty główne

1. Roztropność.

2. Sprawiedliwość.

3. Umiarkowanie.

4. Męstwo.


Najważniejsze dobre uczynki

1. Modlitwa.

2. Post.

3. Jałmużna.


Uczynki miłosierne co do duszy

1. Grzeszących upominać.

2. Nieumiejętnych pouczać.

3. Wątpiącym dobrze radzić.

4. Strapionych pocieszać.

5. Krzywdy cierpliwie znosić.

6. Urazy chętnie darować.

7. Modlić się za żywych i umarłych.


Uczynki miłosierne co do ciała

1. Głodnych nakarmić.

2. Spragnionych napoić.

3. Nagich przyodziać.

4. Podróżnych w dom przyjąć.

5. Więźniów pocieszać.

6. Chorych nawiedzać.

7. Umarłych grzebać.


Grzechy przeciw Duchowi Świętemu

1. Zuchwale grzeszyć w nadziei miłosierdzia Bożego

2. Rozpaczać albo wątpić o łasce Bożej.

3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.

4. Zazdrościć albo nie życzyć bliźniemu łaski Bożej.

5. Opierać się natchnieniom Bożym.

6. Umyślnie zaniedbywać pokutę.


Grzechy cudze

1. Do grzechu namawiać.

2. Grzech nakazywać.

3. Na grzech drugich zezwalać.

4. Do grzechu pobudzać.

5. Grzech innych pochwalać.

6. Na grzech drugich milczeć.

7. Grzechu nie karać.

8. W grzechu drugiemu pomagać.

9. Grzechu innych bronić.


Grzechy wołające o pomstę do nieba

1. Umyślne zabójstwo.

2. Grzech sodomski.

3. Uciskanie ubogich, wdów i sierot.

4. Zatrzymanie zapłaty pracownikom.


Ostateczne rzeczy człowieka

1. Śmierć.

2. Sąd Boży.

3. Niebo albo piekło.


Osiem błogosławieństw

 Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie.  Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
  1.  Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
  2.  Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
  3.  Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
  4.  Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
  5.  Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
  6.  Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
  7.  Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
  8.  Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was.  Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. (Mt5,1-12)

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, stróżu mój
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór,we dnie,w nocy
bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż duszy, ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Dzisiaj jest

piątek,
28 lutego 2020

(59. dzień roku)

Zegar

Święta

Piątek, VII Tydzień zwykły
Rok A, II
Piątek po Popielcu

Sonda

wszystko i nic

informacji o parafii

ogłoszenia parafialne

jestem tu przypadkowo

strona mi się podoba

strona taka sobie

co zmienić ---- napisz w księdze gości - anonimów nie rozpatrujemy


Bierzmowanie 2018

Wyszukiwanie

Statystyki