Licznik

Liczba wyświetleń strony:
15232

Adres parafii

Parafia  Rzymskokatolicka 

pw.  PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

ul.  Kościelna 50

23 - 415 KSIĘŻPOL

 

Telefony:

proboszcz:    0-84 / 687 - 74 - 44  

wikariusz:     

 

 

 

kancelaria parafialna

czynna:

od  poniedziałku   do  soboty  według planu (w okresie obowiązywania czasu zimowego po południu odpowiednio o godzinę wcześniej):

 

 

Poniedziałek:  19:00   -   19:30

Wtorek:           19:00   -   19:30

Środa:          NIECZYNNA

Czwartek:       19:00   -   19.30

Piątek:            19:00   -   19.30

Sobota:           8:00   -    9:00

W NIEDZIELE I ŚWIĘTA W TYGODNIU KANCELARIA NIECZYNNA


Uzgodnienia dotyczące pochowania zmarłego o każdej porze dnia;

Wezwania do chorego z Sakramentami o każdej porze dnia i nocy

Telefon:  84 – 68-77-444    

        

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************

 

 

 

Konta Bankowe w Banku Spółdzielczym w Księżpolu

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA KSIĘŻPOL

 

Konto inwestycyjne Parafii KSIĘŻPOL:

 

52 9614 0008 2001 0000 0811 0001

 

 

 

Konto budowy kościoła w RAKÓWCE:

 

33 9614 0008 2001 0000 1140 0001

KONTO PARAFIALNE  w Księżpolu


47 9614 0008 2001 0003 5741 0001

Informacje dla wpłat walutowych z całego świata

                                                       WZÓR                                                             

 

Zrzeszenie Banku Polskiej Spółdzielczości

Bank Spółdzielczy w Księżpolu

Swift code: SPIPPLP1/ BIC code: SPIPPLP1

 

 

.................................................................................

(miejscowość i data)

 

 

Dyspozycja przekazu w obrocie dewizowym

(prosimy wypełnić pismem maszynowym lub drukowanymi literami)

 

Kraj beneficjenta: POLSKA..................................                          : 20 : Nr sprawy:.....................................................................

                                                                                                                

PROSIMY PŁACIĆ- telekomunikacyjnie:

  polecenie wypłaty

  przelew regulowany

  przelew SEPA

:57: BANK BENEFICJENTA:

 

Numer rachunku:PL58 9614 0008 9002 0000 0013 0114

:32A: WALUTA KWOTA W WALUCIE:

Nazwa: Bank Spółdzielczy w Księżpolu

S.W.I.F.T. code: SPIPPLP1

DATA WALUTY:*

 

Adres: 23415 Księżpol

Miejscowość: Biłgorajska 10

Kraj: POLSKA

Kwota słownie:

 

 

Pośrednik w przepływie środków: (nr rachunku banku beneficjenta, SWIFT code): BANK BPS S.A. POLUPLPR

 

 

:50: ZLECENIODAWCA: imię, nazwisko/ nazwa***, adres:

 

 

 

 

 

 

:70: SZCZEGÓŁY PŁATNOŚCI:

Zleceniodawca wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych za granicę**

 

.................................................................

(podpis zleceniodawcy)

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:

:59: BENEFICJENT:

Nazwa: Parafia Rzymsko-Katolicka Podwyższenia Krzyża Świętego

 

Adres: 23415 Księżpol, ul. Biłgorajska 10

 

 

 

 

 

             ..................................................................

podpis osoby przyjmującej dyspozycję

Miejscowość: Księżpol

 

Kraj: POLSKA

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

:71:   koszty i prowizje Banku pokrywa:                                                        BEN- beneficjent                           OUR- zleceniodawca
koszty i prowizje banku pośredniczącego pokrywa:                         

BEN- beneficjent                            OUR-  zleceniodawca

Kwotą zlecenia, naliczonymi przez Bank kosztami:***

Proszę obciążyć mój rachunek nr..................................................................... w ..................................................................................  

Oświadczam, że niniejsze zlecenie jest zgodne z aktualnymi przepisami dewizowymi.

                 PODPIS ZLECENIODAWCY                                                                                              PODPISY ZA BANK

 

 

 

* w przypadku płatności terminowej datę waluty w polu :32A: wypełnia zleceniodawca

** dotyczy tylko osoby fizycznej/ podpis składa Zleceniodawca- osoba fizyczna  

*** niepotrzebne skreślić


WARUNKI WYKONYWANIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

PRZEKAZÓW W OBROCIE DEWIZOWYM

 

1.       Bank, na podstawie pisemnej dyspozycji Zleceniodawcy zobowiązuje się do przekazania zagranicznych lub krajowych środków płatniczych w określonej wysokości, na rzecz wskazanego przez Zleceniodawcę odbiorcy (beneficjenta), do wszystkich krajów świata, za pośrednictwem Stowarzyszenia na Rzecz  Międzynarodowej Telekomunikacji Finansowej (SWIFT) lub „EuroELIXIR”.

2.       Bank informuje, że w związku z dokonywaniem przekazów za pośrednictwem SWIFT, dostęp do danych osobowych może mieć administracja rządowa Stanów Zjednoczonych. Władze amerykańskie zobowiązały się do wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych ze SWIFT, wyłącznie w celu walki
z terroryzmem, z poszanowaniem gwarancji przewidzianych przez europejski system ochrony danych osobowych wyrażony w Dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.**

3.     Bank dokłada starań, aby kwota przekazu została przekazana do beneficjenta możliwie najkrótszą drogą
i przy minimalizacji kosztów. Wybór rodzaju przekazu oraz banku pośredniczącego w dokonaniu płatności pozostawia się do decyzji Banku.

4.     Bank jest obowiązany do prze­kazywania danych w zakresie niezbędnym do sporządzenia przez NBP bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, w związku z tym zleceniodawcy przekazów mają obowiązek udzielać Bankowi informacji o dokonywanym za jego pośrednictwem obrocie dewizowym, w szczególności dotyczących przeznaczenia środków pieniężnych będących przedmiotem takiego obrotu.

5.     Klient zlecający Bankowi dokonanie przekazu lub rozliczenia w obrocie dewizowym jest zobowiązany,
w każdym przypadku, do podawania w swojej pisemnej dyspozycji informacji o przeznaczeniu środków pieniężnych będących przedmiotem takiego obrotu.

6.     Bank wykonuje przekazy w dniu przyjęcia dyspozycji, z tym że dyspozycje złożone do godziny 12.30
(w przypadku daty waluty „spot”) oraz 12,00 (w przypadku daty waluty „dziś” i „jutro”) traktuje się jako przyjęte w danym dniu roboczym, zaś złożone po tych godzinach i w soboty robocze jako przyjęte
w następnym dniu roboczym.

7.     Bank realizuje wszystkie przekazy opiewające na kwoty do 1.000,00 USD i EUR z datą waluty „dziś”, pod warunkiem złożenia zlecenia do godziny 12,00.

8.     Istnieje możliwość realizacji przekazów opiewających na kwoty powyżej 1.000,00 USD i 1.000,00 EUR oraz GBP, bez względu na kwotę, z datą waluty „dziś” i „jutro”, a w PLN wyłącznie z datą waluty „jutro”, pod warunkiem złożenia zlecenia do godziny określonej w ust. 5 i uiszczenia opłaty dodatkowej, zgodnie
z obowiązującą w Banku „Taryfą opłat i prowizji”.

9.     Gdy, Zleceniodawca zaznaczy w treści dyspozycji, że koszty banku pośredniczącego pokrywa beneficjent (BEN), kwota przekazu jest pomniejszana o należne temu bankowi koszty.

10.  Gdy, Zleceniodawca zaznaczy w treści dyspozycji, że on pokrywa koszty banku pośredniczącego (OUR) Bank pobiera zryczałtowane koszty „z góry”, zgodnie z obowiązującą w Banku „Taryfą opłat i prowizji”.

11.   W przypadku wystąpienia przy realizacji przekazu kosztów dotyczących korekt/ anulacji, korespondencji
i wyjaśnień wynikających z winy Zleceniodawcy, jest on zobowiązany do pokrycia ich w pełnej wysokości.

12.  W przypadku podania w treści dyspozycji niepełnych lub błędnych danych dotyczących beneficjenta lub banku beneficjenta, Zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnych dodatkowych kosztów banków pośredniczących niezależnie od wskazanej dyspozycji kosztowej.

13.  W momencie składania w Banku dyspozycji, Klient jest zobowiązany do postawienia do dyspozycji Banku środków niezbędnych do wykonania przekazu oraz opłacenia prowizji Banku i opłaty Swift- owej
(w przypadku „poleceń wypłaty”) oraz zryczałtowanych kosztów banku pośredniczącego (w przypadku zaznaczenia dyspozycji kosztowej „OUR”), zgodnie z obowiązującą w Banku „Taryfą opłat i prowizji”.
Obowiązująca „Taryfa opłat i prowizji” została mi przekazana.

 

 

                                                                                                      ................................................................

                                                                                                                   (podpis Zleceniodawcy)

Dzisiaj jest

piątek,
27 listopada 2020

(332. dzień roku)

Zegar

Święta

Piątek, XXXIV Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni

Sonda

wszystko i nic

informacji o parafii

ogłoszenia parafialne

jestem tu przypadkowo

strona mi się podoba

strona taka sobie

co zmienić ---- napisz w księdze gości - anonimów nie rozpatrujemy


Bierzmowanie 2018

Wyszukiwanie

Statystyki